Zpět na mapu a katalog dobré praxe

Obec Dolní Břežany

V Dolních Břežanech se obci povedlo navázat dobrý vztah s ředitelkou ZŠ. Pravidelně se neformálně baví o cílech a kvalitě vzdělávání, obec také připravuje akční roční a strategické desetileté plány pro vzdělávání.

Obec podporuje mateřskou a základní školu řadou opatření. Dotuje pozice jako asistent ředitele, HR manažer nebo IT administrátor, školám píše projekty, pomáhá s administrativou, správou budovy a náborem nových učitelů, také si najala společnost pomáhající s výběrem ředitele/ky MŠ. Kombinace opatření tak řediteli umožňuje věnovat se více pedagogickému vedení školy, místo zajišťování administrativy a správy budovy.

V obci Dolní Břežany je jedna základní a jedna mateřská škola (dříve byly spojené). Obec má 4,6 tisíce obyvatel, ZŠ má kapacitu 700 žáků a MŠ kapacitu 170 žáků. V Dolních Břežanech je také neveřejná –⁠⁠⁠⁠⁠ čistě privátní – škola.

Rozhovor se zástupcem obce Dolní Břežany je převzat ze studie Topit a svítit dávno nestačí (Černý, Mouralová, Gargulák, 2023), proto je z důvodu výzkumu anonymizovaný.

Oblasti dobré praxe

Snížení finanční a administrativní zátěže při správě budovy a zajištění zaměstnanců

Obec Dolní Břežany se ve vztahu ke škole ujala velmi proaktivní role. Obec se ředitelce školy snaží uvolnit ruce od provozních činností souvisejících se správou budovy, administrativou a financováním tak, aby se mohla věnovat pedagogickému vedení sboru.

„Máme technika obce, který spravuje všechny budovy, takže obstarává revize a věci, které často potom ředitelé chudáci řeší. Říkali jsme si že to by mělo jít rozhodně za zřizovatelem, takže to dělá zaměstnanec obce.“

Obec Dolní Břežany

Obec podporuje i další specializované pozice, které ředitelce umožňují zaměřit se na vedení a vytváří vhodné podmínky:

„Má ve škole na plný úvazek asistentku, další hospodářku, ne že by to všechno úplně utáhla kompletně ze státního rozpočtu. Kde zdroje chybí, tak tam to rádi dofinancujeme. Když víme, že jí to uleví a bude se moci orientovat na pedagogický proces víc než na ten zbytek.“

Obec Dolní Břežany

Obec kromě asistentky a hospodářky také přispívá z rozpočtu na pozici HR manažera, kterou zřizovatel sám inicioval. Vzhledem k počtu zaměstnanců kolem 80 osob, s různě dlouhými úvazky, obci přišla tato pozice velmi důležitá. Nejen aby HR manažer vytvořil vhodné podmínky pro učitele, ale také zajistil procesy, jako jsou evaluace rozvoje a osobního vzdělávání a celkový posun školy. Město to považuje za velmi dobré rozhodnutí a doporučuje tuto pozici všem větším školám. Doplňuje, že HR manažer velmi pomohl s náborem nových učitelů. Pro učitele obec navíc staví bytový dům se sedmi byty.

HR manažer také pomohl v ne zcela ideální situaci výměny ředitele mateřské školy na základě zpětné vazby nespokojených učitelek. Zde nejprve potřebovali vyřešit ukončení působení tehdejšího původního ředitele. Pozvali si tedy dvě ředitelky z regionu, aby získali nezávislý pohled na situaci ve školce a spolu s HR manažerem zdejší školy vytvořili zpětnou vazbu pro ředitele. Po jejím doručení ředitel uznal, že nebude schopen pokračovat ve vedení školy a dohodou s obcí se rozloučili.

Obci se také osvědčilo při hledání ředitele využít externí společnost. Za podporu při výběrovém řízení a výběru ředitele zaplatili tři měsíční (ředitelské) platy, společnost jim z množství kandidátů po jejich zhodnocení navrhla dva vhodné.

Snížení administrativní zátěže při psaní projektů

Jeden ze způsobů, jakým zřizovatel zajišťuje škole infrastrukturu, a zároveň zlepšuje vztahy mezi školou a obcí, je psaní projektů.

„Já jsem psala většinou všechny projekty pro školu, což je další věc, se kterou jako zřizovatel pomáháme. Kromě EU šablon jsme takto psali i další projekty, které žádaly do jednotlivých operačních programů na badatelskou výuku nebo na zajištění pedagogického centra. Dále pro zajištění psychologů a speciálního pedagoga a metodika prevence, logopeda a tak dále. Mě zajímá školství hodně i jako proces a co by se mělo měnit.“

Obec Dolní Břežany

Další složkou této podpory je psaní monitorovacích zpráv pro projekty, které si vzalo město na starost a škola si toho velmi cení. Obec rovněž od základní školy oddělila školku (původně společné ředitelství), aby měla vlastního ředitele a věnovala se jí plná pozornost.

Podpora v poradenských službách a pomoc znevýhodněným dětem

Dolní Břežany se snaží podporovat i znevýhodněné děti. Obec zřídila sociální fond, který je však kvůli vychýlené demografické struktuře (obyvatelé mají často vyšší ekonomické zázemí) poměrně nevyužívaný. Využívá ho přibližně deset žáků.

V roce 2009 z programu OPVK pomocí projektu vytvořili regionální poradenské pracoviště, které zahrnovalo speciálního pedagoga, dva psychology, metodika prevence a logopeda. V centru se odehrávaly kurzy od grafomotoriky po šachový kroužek. Podle města centrum fungovalo dobře a bylo pro děti v území velmi přínosné. Po třech letech fungování ovšem projekt skončil. Pracoviště pokračovalo z finančních důvodů pouze v omezeném režimu. Do školy se podařilo zařadit speciálního pedagoga a logopeda pomocí šablon.

Co se týče nadaných dětí, základní škola má dvě „spádové” třídy po 28 dětech, kterými pokrývá místní dětskou populaci. ZŠ se snaží nepřijímat děti, které mají kvůli „pověsti kvalitní školy” např. přesunuté trvalé bydliště. To se škola a vedení obce snaží řešit kontaktováním dotčených rodičů. Škola zároveň zřizuje třetí třídu pro 18 dětí, která je profilovaná pro nadané žáky, specializovaná na přírodní vědy a úmyslně otevřená všem dětem z regionu.

Vztahy s řediteli – jak se budují a udržují

Součástí úspěchu v Dolních Břežanech je funkční vztah mezi zřizovatelem a školou. Ten se nejvíce projevuje v komunikaci mezi městem a ředitelkou školy, která je častá, ale spíše spontánní a neformální: “Spíš si tak spolu povídáme o tom, kam by se to mělo směřovat, ubírat. Co jsou ty problémy, který řešíme. To nejsou organizační věci, spíš za ty roky jsme si vytvořili i přátelský vztah, tak, když někdo vidíme v časopise nebo někde nějaký podcast, tak si to posíláme.”

Budování důvěry a kvalitního vztahu začalo především díky psaní projektů ze strany města, jak popisujeme výše. Důležitou složkou vztahu k řediteli je také motivační systém, v rámci kterého si s obcí periodicky nastavují cíle a následně dvakrát ročně vyhodnocují jejich plnění. Na to navazuje případné odměňování ředitele. Snaží se škole zajistit infrastrukturu a s ředitelem směřovat k leadershipu, vedení si také nedávno najalo externí firmu na zpracování zpětné vazby zaměřené na atmosféru a klima mezi zaměstnanci školy. S cíli souvisí akční plány pro vzdělávání, které vymezují cíle pro každý rok, a strategický plán vždy na deset let. Plány vznikají na úrovni obce.

Vedení obce se také pravidelně potkává se starosty z regionu, aby mluvili o vzdělávání.

Doporučení prvních kroků pro zavedení dobré praxe

  1. Pokud na to má obec kapacitu, měla by převzít část nepedagogických agend nebo může financovat nepedagogické (administrativní) pozice přímo ve škole. Ať již jde o správu budov školy, IT, psaní projektových žádostí či personalistiky. Cílem má být uvolnění rukou ředitele a vedení školy pro orientaci na strategické řízení školy, vedení pedagogického sboru a zkvalitňování výuky ve škole.
  2. Zřizovatel může finančně podpořit zajištění podpůrných pozic ve školách. Takto může financovat speciální pedagogy, psychology, logopedy a další pozice.
  3. V případě strategického vedení, hodnocení a odměňování ředitele školy je klíčové vytvoření pravidelné komunikace, bezpečného prostředí a důvěry. Samotné oblasti cílů a jejich vyhodnocování je ideální spojit s kvalitními metodickými zdroji – např. s metodikou k odměňování ředitelů základních, mateřských, základních uměleckých a středních škol s doporučenými postupy pro zřizovatele, kterou vytvořilo MŠMT.
Zpět na mapu a katalog dobré praxe