Jak se liší výsledky vzdělávání napříč republikou

Na výsledky vzdělávání můžeme pohlížet dvojím způsobem. Zaprvé vidíme, že mezi různými kouty země panují velké rozdíly ve vzdělávací neúspěšnosti. Do ní započítáváme absence, neprospívání a nedokončování základní školy. Míra nejzávažnějších problémů se v různých částech země liší až desetinásobně. Bavíme se o tisících mladých lidí každý rok, kterým problémy ve škole ohromně komplikují budoucí život. Vzdělávací neúspěšnost silně souvisí s destabilizující chudobou. Netýká se však jen znevýhodněných krajů, jako jsou Karlovarský a Ústecký. Jedná se o bytostně mikroregionální problém, jehož rozsah se liší i mezi sousedními oblastmi. Trápí periferie Plzeňského nebo Jihočeského kraje, ostrůvky neúspěšnosti se objevují i v bohatších regionech.

Druhou optiku nabízí výsledky testování (od ČŠI a CZVV), které odráží míru znalostí a kompetencí. Mají vliv na to, jestli se žáci dostávají na maturitní obory a mohou studovat na vysoké škole. Výsledky testování se vzdělávací neúspěšností souvisí. Nevidíme však tolik ostrůvků, co by vybočovaly – kraje jsou v tomto ohledu stabilnější. Lepší výsledky mají velká města, naopak venkovské regiony na Vysočině či v Jihomoravském kraji nevychází z testování příliš dobře, přestože mají relativně nízkou vzdělávací neúspěšnost. Ani tady ale nemůžeme mluvit o krajích–monolitech. Podívejte se, jak vypadá váš mikroregion.

Zvolte ukazatel:

Pro zobrazení detailu ORP jej vyberte z mapy nebo pomocí textového pole

velmi vysoká
vysoká
střední
nízká
velmi nízká

Pro zobrazení detailu ORP jej vyberte z mapy nebo pomocí textového pole

Hlavní zjištění

 • Vzdělávací neúspěšnost ukazuje, jak se ORP potýkají s nedokončováním základní školy, neprospíváním, opakováním ročníku a absencemi. Vzdělávací neúspěšnost je silně mikroregionální, souvisí s destabilizující chudobou a může být zásadní překážkou pro budoucnost dětí. Výsledky testování vychází z testů v 5. a 9. třídě od České školní inspekce a jednotných přijímacích zkoušek na střední školy – vypovídají proto o různých fázích vzdělávání. Představují podstatný ukazatel, jestli se žák dostane na maturitní obor a bude moci pokračovat ve vysokoškolském studiu. Výsledky testování mají o něco méně mikroregionální charakter než vzdělávací neúspěšnost.
 • Kraje nejsou monolity. Největší vzdělávací neúspěšnost vidíme u Ústeckého a Karlovarského kraje, i v nich se ovšem objevují ORP, které se blíží celorepublikovému průměru. V celkově průměrných krajích – Plzeňském, Jihočeském či Libereckém – zase vznikají vnitřní periferie. Jedná se hlavně o místa, co sousedí s chudšími kraji nebo leží na hranicích Česka. V některých krajích spolu přímo sousedí problémové a úspěšné oblasti. Může jít o Vítkov a Opavu v Moravskoslezském nebo Přeštice a Stod v Plzeňském kraji. Neúspěšnost silně souvisí se sociálními podmínkami mikroregionu, může ji ale ovlivňovat i různá snaha obcí s neúspěšností bojovat.
 • Vzdělávací neúspěšnost a výsledky testování spolu souvisí. Neplatí však automaticky, že obce s malou neúspěšností mají i dobré výsledky testování a naopak. Mezi 50 ORP s velmi slabými výsledky testování je například 16 ORP, kterým se daří děti udržet na základních školách – mají střední nebo nižší vzdělávací neúspěšnost. Rozdíly v testování jsou mezi ORP v rámci krajů nižší než u neúspěšnosti. Nejlepší výsledky testování mají velká města jako Praha, Brno či Olomouc. To je patrně projevem vysokého sociálního a kulturního kapitálu rodin. V testech se daří i žákům Zlínského kraje a v prstencových ORP kolem Prahy a Brna.

Regiony s nejslabšími výsledky vzdělávání (vysoká neúspěšnost, slabé výsledky testování)

 1. Strukturálně znevýhodněné kraje
  Vzdělávací neúspěšnost a slabé výsledky testování jsou podmíněny celkově vyšší chudobou a sociálním vyloučením regionu (Ústecký, Karlovarský kraj). V některých krajích se znevýhodnění koncentruje do části ORP. V Moravskoslezském kraji najdeme ORP s velmi vysokou vzdělávací neúspěšností a slabými výsledky testování (Havířov, Karviná, Orlová), ale i s velmi nízkou mírou neúspěšnosti a alespoň průměrnými výsledky (Opava, Hlučín nebo Frýdek-Místek).
 2. Periferie krajů
  Některé kraje mají celkově průměrné výsledky, vznikají v nich však vnitřní periferie. Méně úspěšné ORP zpravidla sousedí s chudšími kraji, s nimiž sdílí sociální problémy, nebo leží na státních hranicích, takže se pro svou odlehlost potýkají s nedostupností učitelů a podpůrných pracovníků. Jedná se hlavně o části Plzeňského či Libereckého kraje.
 3. Ostrůvky vzdělávací neúspěšnosti
  Existuje i řada specifických ORP (Kutná Hora, Králíky, Moravská Třebová nebo Moravské Budějovice), kde je vyšší míra neúspěšnosti než v okolí. Může jít o vliv specifických sociálních problémů (vyloučená lokalita, vysoký počet agenturních pracovníků a dětí s odlišným mateřským jazykem) či lokální selhání vzdělávací soustavy. V některých případech může jít o důsledek pohybu žáků mezi ORP (část dětí jezdí do “lepších” škol mimo lokalitu).

Regiony s nejlepšími výsledky vzdělávání (nízká neúspěšnost, velmi dobré výsledky testování)

 1. Velká města a jejich prstence
  Relativně nízká vzdělávací neúspěšnost a dobré výsledky testování jsou v bohatých městech jako Praha, Brno a v jejich prstencích (Říčany, Šlapanice, Tišnov). Dobré výsledky testování mají i v dalších větších městech (Olomouc, České Budějovice, Hradec Králové). Tato města se vyznačují vysokým sociálním kapitálem rodičů a ekonomickou prosperitou, ale také velmi rozdílnou kvalitou škol.
 2. Kraje s nízkou mírou destabilizující chudoby
  Nízký podíl neúspěšnosti a dobré výsledky testování mají ve Zlínském (Luhačovice či Vsetín) či ve Středočeském kraji (Benešov či Poděbrady). Vliv má absence destabilizující chudoby, vyšší sociální kapitál spojený s lokálními komunitami a další specifické podmínky.

Definice a smysl Vzdělávací neúspěšnosti a Výsledků testování

Vzdělávací neúspěšnost postihuje nejzávažnější vzdělávací problémy — míru neprospívání, opakování ročníků a nedokončování ZŠ a vysoké absence. Vzdělávací neúspěšnost často končí nedosažením středního vzdělání, absencí klíčových kompetencí, neúspěchem na pracovním trhu a chudobou či sociálním vyloučením. Dané čtyři vzdělávací problémy spolu úzce souvisí, PAQ Research je proto ukazuje v jednom robustním indexu. České ORP dělíme na pět expertních pásem podle úrovně neúspěšnosti. Neúspěšnost nepokrývá celou kvalitu vzdělávání — například neukazuje, kolik žáků má lehce podprůměrné nebo naopak excelentní výsledky. Vzdělávací neúspěšnost vypočítáváme podruhé s novými daty (období 2015–⁠2022) a upravenou metodikou. Změny ve výpočtu vzdělávací neúspěšnosti nepřinesly zásadní změny v regionálním rozložení vzdělávacího neúspěchu, většina ORP zůstává ve stejném expertním pásmu. Třetina ORP se nicméně v umístění v expertních pásmech změnila, typicky o jedno pásmo.

Nově pracujeme též s Výsledky testování, které skládáme z výsledků výběrového zjišťování výsledků žáků 5. a 9. tříd ZŠ (a odpovídajících ročníků gymnázií) v roce 2022 za oblasti český jazyk a matematika v deváté třídě a stejné oblasti plus kompetence k učení v páté třídě od České školní inspekce a výsledků v jednotných přijímacích zkouškách na střední školy v oblastech český jazyk a matematika. Zahrnujeme podíl žáků, kteří se umístili v horní a spodní zhruba čtvrtině dovednostní kategorie testování ČŠI a horní pětině výsledků v JPZ (v období 2018–⁠2021). Výsledek nebyl vypočítán pro ORP s méně než 250 testovanými žáky a zároveň menší než 50% účastí v testování ČŠI, protože by hodnoty nebyly vypovídající.

Více o metodice v záložce Jak se výsledky počítají.

Statistiky vzdělávací neúspěšnosti

Průměr nedokončování, opakování ročníku, neprospívání a absencí v daném pásmu neúspěšnosti (ORP v 1. pásmu mají nejnižší vzdělávací neúspěšnost, ty v 5. nejvyšší)

NeprospíváníOpakování ročníkuNedokončováníAbsence
1. Velmi nízká0,5 %0,3 %1,3 %75,1 h
2. Nízká1 %0,4 %2,5 %82,0 h
3. Střední1,5 %0,7 %3,8 %83,1 h
4. Vysoká1,9 %0,8 %4,5 %88,2 h
5. Velmi vysoká3 %1,2 %8,0 %99,4 h
Celá ČR1,4 %0,6 %3,6 %87,5 h

Statistiky výsledků testování

Výsledky testování ČŠI v 5. a 9. ročníku (podíl žáků v nejlepší a v nejhorší dovednostní kategorii, průměr za všechny oblasti v daném ročníku) a výsledky jednotných přijímacích zkoušek (JPZ) v daných pásmech (ORP v 1. pásmu mají nejslabší výsledky testování, ty v 5. nejlepší)

Podíl žáků 5. tříd v nejlepší dovednostní kategoriiPodíl žáků 5. tříd v nejhorší dovednostní kategoriiPodíl žáků 9. tříd v nejlepší dovednostní kategoriiPodíl žáků 9. tříd v nejhorší dovednostní kategoriiŽáci 9. tříd v horní pětině v JPZ a na víceletých gymnáziích
1. Velmi slabé10,0 %31,1 %11,7 %34,0 %14,1 %
2. Slabé13,2 %23,5 %16,2 %26,8 %18,4 %
3. Střední16,8 %18,7 %21,0 %22,3 %20,8 %
4. Dobré19,5 %16,2 %23,7 %20,1 %24,0 %
5. Velmi dobré24,0 %14,3 %23,5 %18,8 %29,7 %
Celá ČR16,9 %21,3 %19,9 %24,8 %21,8 %