Zpět na mapu a katalog dobré praxe

MŠ Špálova, Ostrava

MŠ Špálova dokáže velmi dobře navázat spolupráci s rodiči, vyhledat děti pro předškolní docházku a překonat obavy rodičů z neznámého prostředí. Romské asistentky navštěvují rodiny odkud děti s rodiči pokračují do rodičovského klubu, kde se nenásilnou formou seznamují s životem v mateřské škole.

Program Začít spolu nabízí dostatečně atraktivní výuku také pro děti rodin majority, škola tak není segregovaná. Díky aktivitám typu ranní úkoly pro rodiče a děti dochází k posílení vztahu ke vzdělávání.

Oblasti dobré praxe

Stabilizace pravidel a režimu školky pomocí programu Začít spolu a překonání odporu pedagogů

Po příchodu ředitelky Jarmily Karnovské před více než deseti lety do MŠ Špálova bylo potřeba vyjasnit pravidla fungování školky jak pro děti, tak pro rodiče. Volba vhodného nástroje padla na „všeobjímající“ program Začít spolu, protože stanovuje pravidla, zásady a principy pro orientaci dítěte ve školním prostředí i pro práci s rodinou.

První překážka v implementaci byl nesoulad pohledu tehdejších učitelek na pedagogickou práci. Jednalo se o střet konzervativních a inovativních pohledů na výuku a pro ředitelku bylo důležité, aby požadovanou změnu podpořila svou profesní zkušeností: „Já mám nějakou představu, nechci vše vymáhat jen tím, že jsem tady ředitelka… Po třiceti letech jsem ale došla k závěru, že asi vím, jak by to mělo fungovat a měla jsem to vyzkoušené v praxi. Takže jsme se domluvili na určitých pravidlech a opravdu některé učitelky to neunesly. Postupně jsme se pomocí různých strategií a nástrojů dopracovali k tomu, že buď některé učitelky odešly nebo šly do důchodu. To byl první důležitý krok."

Po přípravě prostředí na změny se školka začala zapojovat do různých projektů města a další prioritou se stala spolupráce s rodiči. Za tímto účelem vznikly pozice dvou romských asistentek. Podle ředitelky je pro rodiče motivující potkat v MŠ romské zaměstnance. Asistentky jsou navíc aktivní v terénní práci a v propojování rodiny se školou. Díky návštěvám jsou rodiče informování také o fungování rodičovského klubu tvořícího významnou přidanou hodnotu předškolní péče, kde mají rodiče možnost se s mateřskou školou seznámit.

„Romská asistentka chodí do rodin a vyhledává děti pro školní docházku. Hodně to pomáhá. Pro rodiny je zaměstnankyně motivací. Mezi všemi je známo, že aby tady mohla pracovat, musí mít nějaké vzdělání. Dokonce naše asistentka Sylva, když sem přišla před pěti lety, tak mi říkala, že pro své děti měla nastavené minimálně se vyučit, teď už to změnila minimálně na maturitu. Tím jak žijí v jiném prostředí, tak je to formuje a získávají jiné obzory a ukazují se jim možnosti co ty děti mohou dokázat.“

ředitelka MŠ Špálova Jarmila Kanovská

Rodičovský klub umožňuje rodičům bezpečné seznámení s mateřskou školou

Rodičovský klub je místem pro rodiče, kde mohou postupně se svým dítětem poznávat prostředí školy a získávat rodičovské kompetence. Do klubu zve rodiče romský asistent inkluze, kde s nimi následně pracuje a doporučuje jim, aby zapsali děti do mateřské školy co nejdříve a nečekali na poslední povinný rok v pěti letech.

Aktuální fungování klubu vychází z postupného vývoje. Nejdříve fungoval klub odpoledne, ale ukázalo se, že to pro maminky nebo celé rodiny není vhodný čas pro návštěvu. Do klubu nedochází jen maminky, ale někdy také otcové dětí. Informace o bezpečném prostředí a přátelském přístupu si rodiče ústně předávají a doporučují.

Přestože oslovování rodičů probíhá přes letáky i ústní formu, ředitelka preferuje osobní kontakt. Především díky němu je možné rodiče s dítětem do klubu dostat a začít na ně pedagogicky působit:

„Když najdu letáček nebo reklamy, všude je jich přehršel, tak vás to neosloví. Ale když někdo přijde a je z komunity, nabízí to a umí to, tak to rodiče osloví a minimálně jednou se přijdou podívat, co to je. A když přijdou s dětmi, tak my ty děti trošku „zneužíváme“. Těm dětem se tady líbí. Když přijdou s mámou, s tátou, je to vždycky lepší než když přijdete první den do školky a vrazíte děti cizí paní učitelce. Dítě je najednou v cizím prostředí, nezná paní učitelku, tudíž je to samozřejmě traumatizující zážitek. Ale když přijde s mámou, tak máma si povídá s námi, dítě si jde hrát, koukne se a pořád má kontakt s matkou. Využíváme, že jsou pořád spolu, zároveň to má formu adaptačního období. Nemusí hned chodit k nám do školky. Nemáme to podmíněné. Může přijít kdokoliv z Ostravy,“ vysvětluje ředitelka Kanovská uvádění rodičů do rodičovského klubu a do školky.

Více o rodičovském klubu se můžete dočíst na stránkách MŠ Špálova.

Inovativní programy ve školce zajišťují atraktivitu pro všechny skupiny rodičů

Ve škole pracují s metodikou Dobrý začátek zajišťující rozvoj emočních a sociálních dovedností dětí, jako je osvojování si žádoucího chování, nastavování pravidel nebo spolupráce s rodinou. Zejména kvůli poslední zmiňované oblasti si ředitelka metodiku pochvaluje. Programem Začít spolu školka rámuje svoji výuku v podobě center aktivit (popsané v případu MŠ Olomouc – Žižkovo náměstí) a kompetence učitelů jsou rozvíjeny v souladu s příručkou Kompetentní učitel 21.století.

MŠ Špálova se snaží zbavit nálepky školy pro sociálně znevýhodněné děti díky rozmanitým metodám, atraktivním také pro rodiče z vyšších sociálních vrstev. MŠ je ekologická, orientovaná na zdravý životní styl. Výuka v programu Začít spolu je založena na situacích a učivu z běžného života.

Budování odpovědnosti rodičů za vzdělávání dětí pomocí motivace i jasných úkolů

Vztah ke škole je z pohledu ředitelky ovlivňován jak ze strany MŠ, tak ze strany rodičů. Školka se svůj podíl práce snaží naplnit vysokou úrovní komunikace, neboť se drží zásady, že rodič bude mít o školce dobré mínění, pokud navštěvuje prostředí, kde je respektován a nikdo ho zbytečně nekritizuje.

Nárok na přijetí odpovědnosti za vzdělávání dětí se běžně přisuzuje rodičům, ale v MŠ Špálova si uvědomují, že pokud samotní rodiče v této oblasti neměli žádný vzor, musí se vytvořit soustava opatření, která vztah posílí. Rodičům jsou proto například každodenně při příchodu do třídy nabízeny tzv. Ranní úkoly související s tématem, jež děti probírají. Úkoly tak spojují děti a rodiče u menších povinností a buduje se návyk. Potvrzuje to zkušenost ředitelky: „Když jsem zapomněla úkol připravit, jedna maminka se mě zeptala, jestli dneska vážně nebude. Když se to pravidelně opakuje, i ti dospěláci si na to zvyknou.“

Pro budování odpovědnosti a vztahu rodičů ke škole zapojuje MŠ Špálova také samotné děti. Když ve školce děti hrají na besídce pohádku, rodiče to donutí se školním prostředím interagovat. Rodiče ze sociálně znevýhodněných rodin občas sdílí zkušenost, že si děti samotné hlídají, aby je někdo ráno do školy odvedl, protože do školky samy chtějí. Není to náhoda. Oblíbenost výuky vychází podle ředitelky z programu Začít spolu (nabídka vzdělávacích témat, zábavné zpracování aktivit, možnost věnovat se různým činnostem v rámci jednoho výukového tématu).

Doporučení prvních kroků pro zavedení dobré praxe

  1. Přijetí koncepce fungování školy pro zajištění kvalitní výuky, spolupráce s rodiči a konkrétních oblastí rozvoje pedagogické práce. V MŠ Špálova tuto funkci plní metodika Dobrý začátek a program Začít spolu s příručkou Kompetentní učitel 21. století. Dobrý začátek i Začít spolu jsou využívány zejména kvůli dobře popsaným postupům pro práci s rodiči.
  2. Využít projekty či finance zřizovatele pro zajištění terénních asistentů, kteří vyhledávají děti pro docházku do mateřské školy dříve než v pěti letech. Dítě a jeho rodiče následně pozvat do prostředí, kde se mohou se školkou seznámit – rodičovský klub nebo jiná podoba neformálního setkání. Bezpečnému prostředí a navázání důvěry pomáhá přítomnost pracovníků z romské minority.
  3. Zajistit v MŠ dostatečné atraktivní způsob výuky, mimoškolní aktivity a profilaci ke zdravému životnímu stylu nebo identifikaci talentů, aby byla školka oblíbená také u rodičů majority a nestala se segregovanou.
  4. Vytvářet u rodičů odpovědnost za vzdělávání pomocí přesahování úkolů a aktivit mateřské školky do jejich běžných životů, zároveň tak vytvářet příležitost pro rozvíjení rodičovských kompetencí při trávení společného času nad připravenými aktivitami z MŠ.
Zpět na mapu a katalog dobré praxe